Na temelju čl. 463. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Uprava društva OSILOVAC d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Feričanci, Ferićeva 16, MBS: 050010119, OIB: 54035700225, objavljuje

NAKANU SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj Tt-18/3091-3 od 17. svibnja 2018. godine, redni broj upisa 29, za subjekt upisa OSILOVAC d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, sa sjedištem u Feričanci Ferićeva 16 MBS: 050010119, OIB: 54035700225 upisana je nakana smanjenja temeljnog kapitala Društva.
Odlukom skupštine Društva od 06.04.2018. godine temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 81.929.100,00 kn za iznos od 40.000,00 kn na iznos od 81.889.100,00 kn povlačenjem jednog poslovnog udjela nominalnog iznosa od 40.000,00 kuna.
Društvo je spremno svim vjerovnicima na njihov zahtjev podmiriti tražbine koje postoje prema društvu na dan posljednje objave nakane da se smanji temeljni kapital, odnosno dati im osiguranje da će ona biti podmirena.
Smatrati će se kako su vjerovnici Društva koji mu se ne prijave u roku od tri mjeseca od navedenoga dana suglasni s time da se smanji temeljni kapital društva.

Za Osilovac d.o.o.
Predsjednik Uprave Ivan Maričić, univ.spec.oec.

NAKANA SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA – PDF